StandUpComedy

posted on 30 Dec 2010 22:09 by ayamasaru

เดี่ยวไมโครโฟน 8

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |

|  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |

เดี่ยวไมโครโฟน 5

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |

12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |

เดี่ยวไมโครโฟน 4

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |

 

เดี่ยวไมโครโฟน 3

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |

เดี่ยวไมโครโฟน 2

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |

เดี่ยวไมโครโฟน 1

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |

----------------------------------------------

*ขอภาพยนต์ ติชม ลิงค์เสียแจ้งที่ http://ayamasaru.clipmass.com 

(กฎ คลิปไม่ลงให้เด็ดขาด 1. ภาพยนต์ รายการทีวี และละครไทย 2. ภาพยนต์ใหม่ล่าสุด ชนโรง หรือซูม)